0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

علوم سیاسی

علوم سیاسی سمستر اول شبانه

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال  (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (اداره و دیپلماسی) سمستر (اول) نوبت (شبانه) ـ نیمسال دوم تحصیلی 1394 تاریخ روابط بین الملل مطالعات اسلامی1 ادبیات دری1 حقوق اساسی1 مقدمه علم حقوق مبانی علم سیاست تاریخ...

علوم سیاسی سمستر دوم بعدازظهر

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال  (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (اداره و دیپلماسی) سمستر (دوم) نوبت (بعد از ظهر) ـ نیمسال دوم تحصیلی 1394 مضامین و نمرات شماره دانشجویی کریدت تاریخ روابط بین الملل تاریخ انگلیسی عمومی2 مطالعات اسلامی2 اصول...

علوم سیاسی سمستر چهارم بعدازظهر

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال  (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (اداره و دیپلماسی) سمستر (چهارم) نوبت (ظهر) ـ نیمسال دوم تحصیلی 1394 مضامین و نمرات شماره دانشجویی کریدت مبانی سازمان و مدیریت جامعه شناسی سیاسی سازمان های بین...

علوم سیاسی سمستر چهارم شبانه

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (اداره و دیپلماسی) سمستر (چهارم) نوبت (شبانه) ـ نیمسال دوم تحصیلی 1394 مضامین و نمرات شماره دانشجویی کریدت مبانی سازمان و...

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی