0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

کامپیوتر ساینس

کامپیوترساینس بعدازظهر سمستر دوم

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي کمپیوتر سیانس سمستر دوم ظهر ـ نیمسال دوم 1394   مضامین و نمرات کریدت ادبیات دری2 برنامه نویسی2 اساسات کمپیوتر2 شبکه1 ریاضی1 انگلیسی تخصصی1 ریاضی2 مجموع نمرات ۲ ۴ ۳ ۴ ۴ ۲ ۴ شماره تخلص نام پدر چانس ۱ نوری سیدگل ۹۱ ۶۶ ۷۳ ۸۴ ۷۰ ۲ آریا محمد حسن ۳۰ ۵۵ ۶۲ ۶۴ ۵۸ ۵۵ ۳ عمری عمر ببک ۸۵ ۸۱ ۷۶ ۷۷ ۷۶ ۱۰۰ ۴ فاروقی عبدالوکیل ۱۰۰ ۵۵ ۶۷ ۷۳ ۱۷ ۶۸ ۵ جمالی سید محمد ۹۸ ۷۰ ۵۵ ۷۲ ۶۴ ۶ هروی عبدالصمد ۱۰۰ ۵۵ ۳۴ ۷۶ ۷۵ ۵۵ ۷ سخی زاده غلام حیدر ۷۵ ۵۵ ۶۴ ۹۲ ۸۵ ۵۶ ۸ دانش رحیم...

کامپیوترساینس روزانه سمستر چهارم

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي کمپیوتر سیانس سمستر چهارم روزانه  ـ نیمسال دوم 1394   مضامین و نمرات کریدت سیستم عامل احصائیه و احتمالات مطالعات اسلامی شبکه2 ادبیات دری2 اساسات دیتابیس ۴ ۴ ۲ ۴ ۲ ۴ شماره تخلص نام پدر چانس ۱ برات زاده شاه محمود 93704030 ۶۴ ۹۳ ۶۵ ۶۷   ۶۸             ۲ قاری زاده اختر محمد 93704068 ۷۹ ۷۴ ۷۹ ۷۷ ۸۰ ۷۵             ۳ ستانکزی عبدالبصیر 93704032 ۸۳   ۷۳ ۹۰   ۹۲             ۶ قاسمی موسی...

کامپیوترساینس شبانه سمستر دوم

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي کمپیوتر سیانس سمستر دوم شبانه ـ نیمسال دوم 1394   مضامین و نمرات کریدت شبکه1 برنامه نویسی2 اساسات کمپیوتر2 ادبیات دری1 ریاضی2 انگلیسی تخصصی1 مجموع کریدت مجموع نمرات ۴ ۴ ۳ ۴ ۴ ۲ شماره تخلص نام پدر چانس ۲ محمد زی محمد عتیق   ۸۴ ۵۵ ۸۰ ۹۰ ۶۷ ۶۰     ۳ صمدی گل ولی   ۶۶ ۵۵ ۸۶ ۹۰ ۱۰۰ ۶۰     ۴ غریب دوست خلیل...

کامپیوترساینس شبانه سمستر چهارم

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي کمپیوتر سیانس سمستر چهارم شبانه  ـ نیمسال دوم 1394   مضامین و نمرات کریدت سیستم عامل احصائیه و احتمالات مطالعات اسلامی شبکه2 ادبیات دری2 اساسات دیتابیس مجموع کریدت ۴ ۴ ۲ ۴ ۲ ۴ شماره تخلص نام پدر چانس ۱ نوابی نعمت الله 93704031 ۸۰   ۹۵ ۹۷ ۱۰۰ ۷۳                 ۲ نوری خاکراه 93704004 ۵۵   ۷۵ ۵۷ ۸۰                   ۳ حیدری محمد افضل 93704088 ۶۴ ۷۳ ۷۶ ۶۵ ۷۵ ۵۵                 ۶ رضایی محمد علی...

کامپیوترساینس شبانه سمستر ششم

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي کمپیوتر سیانس سمستر ششم شبانه ـ نیمسال دوم 1394 مضامین و نمرات کریدت مطالعات اسلامی4 مدیریت I C T سیستم عامل شبکه نگارش علمی مدیریت دیتابیس شماره نام تخلص نام پدر چانس ۱ اسدالله سیرت محمد عیسی 92704004 ۷۸ ۷۷ ۸۱ ۸۸ ۸۱           ۲ انیل احمد امانیار میرویس 92704006 ۷۷ ۷۸ ۷۴ ۹۴ ۷۶           ۳ حارث نوری غلام...

نتایج شبانه کامپیوتر ساینس

نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي کامپیوتر ساینس سمستر پنجم شبانه ـ نیمسال اول 1394 شبکه ۳ معماری کمپیوتر تاریخ برنامه نویسی ویب دیتابیس ادبیات دری مشخصات کریدت ۴ ۴ ۲ ۴ ۴ ۲ ۱ محمد عیسی 92704004 اول ۶۹ ۸۸ ۸۲ ۷۲ ۹۵ دوم           ۳ میرویس 92704006 اول ۶۹ ۵۶ ۸۵ ۶۱ ۹۰ دوم           ۳ غلام محمد 92704046 اول ۷۶ ۸۰ ۹۲ ۸۱ ۱۰۰ دوم           ۴ حاجی محمد عارف 92704015 اول ۸۰ ۸۵ ۱۰۰ ۸۴ ۸۰ دوم           ۵ اختر محمد 92704023 اول ۷۲ ۹۵ ۸۵ ۶۵ ۱۰۰ دوم           ۵ محمد حسین 92704030 اول ۵۸ ۶۰ ۹۰ ۶۰ ۸۳ دوم           ۶ محمد زمان 92704072 اول ۶۲ ۵۵ ۸۵ ۶۰   دوم           ۷ قربانعلی 92704085 اول ۷۳ ۱۰۰ ۹۲ ۷۷ ۹۰ دوم           ۸ سلمان 92704079 اول   ۶۲   ۶۰   دوم           ۹ صالح محمد اول     ۸۲ ۶۳ ۹۰ دوم           ۱۰ حسین علی 92704055 اول ۷۱ ۷۵ غ ۶۰ ۵۵ دوم           محمد علی ۹۲۷۰۴۵۱ اول ۷۰   ۹۵ غ ۹۵ دوم           ۱۰ محمد رحیم 92704082 اول           11 دوم           ۱۱ محمد...

نتایج روزانه کامپیوتر ساینس

نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي کمپیوتر سمستر سوم روزانه ـ نیمسال اول 1394 شماره انگایسی ادبیات دری شبکه ۱ ریاضی ۲ اساست دیجیتل کریدت ۲ ۲ ۴ 4 ۴ نام پدر کد شناسایی چانس ۱ شاه محمود 93704030 اول ۸۵ ۲۸ ۶۰ ۵۰ ۵۹ دوم           ۳ اختر محمد 93704068 اول ۵۵ ۵۹ غ ۴۸ ۵۵ دوم           ۵ عبدالبصیر 93704032 اول ۸۹ ۵۶ ۸۳ ۵۵ ۶۸ دوم           ۷ محمد حسین 93704091 اول ۸۱ ۸۶ ۸۴ ۸۲ ۹۵ دوم           ۹ موسی خان 93704038 اول ۵۵ ۲۹ ۵۵ ۴۲ ۵۸ دوم           ۱۱ محمد جریر 93704039 اول ۶۱ ۷۶ ۹۷ ۱۰۰ ۱۰۰ دوم           ۱۳ محمد صدیق 93704043 اول ۷۱ ۲۹ ۵۵ ۴۵ ۳۰ دوم           ۱۵ محمد ابراهیم 93704035 اول غ غ ۷۲ ۵۵ ۵۹ دوم           ۱۹ محمد هاشم 93704048 اول ۵۸ ۵۰ ۶۰ ۵۵ ۵۵ دوم           ۲۱ محمدزمان ۹۳۷۰۴۰۷۴ اول غ غ غ غ غ دوم           ۲۳ محمد ظاهر 93704099 اول ۷۸ ۴۴ ۵۵ ۵۹ ۱۰۰ دوم           ۲۵ فیض محمد 93704052 اول ۹۰ غ ۶۹ غ ۸۵ دوم           ۲۷ رمضان 93704077 اول ۱۰۰ ۸۵ ۹۰ ۷۲ ۹۰ دوم           ۲۹ محمد باقر 93704079 اول ۷۵ ۵۵ ۷۸ ۸۴ ۹۰ دوم           ۳۱ محمد...

نام پدر انگليسي عمومي ١.اختر محمد ٥٥ ٢.محمد تقي ١٠٠ ٣.محمد حسين ٩٠ ٤.پيوند علي ١٠٠ ٥.جمعه خان ٦٦ ٦.محمد ظاهر ٦٨ ٧.رمضان ٨٢ ٨.عبدالمعروف ٧٢ ٩.امان الله ٨٣ ١٠.محمد علي ٨٦ ١١.غلام رسول ٩٦ ١٢.حسين ٩٢ ١٣.محمد سالم ٧٨ تاريخ انتشار٩٣/١٠/٨ نوت!آخرين مهلت رسيدگي...

سمستر دوم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس

 شماره نام پدر انگلیسی عمومی  ریاضیات مجزا  مطالعات اسلامی اساسات كمپيوتر برنامه نويسي ساختار دیتا   1  اختر محمد 55  57  63  73 ٤٢ 63 2  محمد تقی 100 95  86 63 ٨٩ 81  3  محمد حسین 90  100 73  89 ٩٥ 84 4 پیوند علی 100 100  82  84 ٩٤ 92 5 جمعه خان 66  57 67  56 غير حاضر غير حاضر 6 محمد ظاهر 68 97  65 60 ٨٢ 59 7 رمضان 82  88 90  91 ١٠٠ 76 8 عبدالمعروف 72 61  81  65 ٨١ 9  امان الله 83  70  60 غير حاضر  10  محمد علی 86 91 90  89 ٩٣ 93 11  غلام رسول 96  93  100  100 ١٠٠ 94  12  حسین 92 100 100  73 ٩٦ 89 13  محمد سالم 78  67  61  85 ٦٩ تاریخ نشر 1393/10/9  1393/10/15 1393/10/15  1393/10/20  ١٣٩٣/١٠/٢٧ ...

سمستر سوم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس

سمستر سوم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس...

سمستر چهارم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس

سمستر چهارم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس...

سمستر پنجم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس

سمستر پنجم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس...

سمستر ششم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس

سمستر ششم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس...

سمستر هفتم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس

سمستر هفتم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس...

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی