0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

بعدازظهر

کامپیوترساینس بعدازظهر سمستر دوم

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي کمپیوتر سیانس سمستر دوم ظهر ـ نیمسال دوم 1394   مضامین و نمرات کریدت ادبیات دری2 برنامه نویسی2 اساسات کمپیوتر2 شبکه1 ریاضی1 انگلیسی تخصصی1 ریاضی2 مجموع نمرات ۲ ۴ ۳ ۴ ۴ ۲ ۴ شماره تخلص نام پدر چانس ۱ نوری سیدگل ۹۱ ۶۶ ۷۳ ۸۴ ۷۰ ۲ آریا محمد حسن ۳۰ ۵۵ ۶۲ ۶۴ ۵۸ ۵۵ ۳ عمری عمر ببک ۸۵ ۸۱ ۷۶ ۷۷ ۷۶ ۱۰۰ ۴ فاروقی عبدالوکیل ۱۰۰ ۵۵ ۶۷ ۷۳ ۱۷ ۶۸ ۵ جمالی سید محمد ۹۸ ۷۰ ۵۵ ۷۲ ۶۴ ۶ هروی عبدالصمد ۱۰۰ ۵۵ ۳۴ ۷۶ ۷۵ ۵۵ ۷ سخی زاده غلام حیدر ۷۵ ۵۵ ۶۴ ۹۲ ۸۵ ۵۶ ۸ دانش رحیم...

نام پدر انگليسي عمومي ١.اختر محمد ٥٥ ٢.محمد تقي ١٠٠ ٣.محمد حسين ٩٠ ٤.پيوند علي ١٠٠ ٥.جمعه خان ٦٦ ٦.محمد ظاهر ٦٨ ٧.رمضان ٨٢ ٨.عبدالمعروف ٧٢ ٩.امان الله ٨٣ ١٠.محمد علي ٨٦ ١١.غلام رسول ٩٦ ١٢.حسين ٩٢ ١٣.محمد سالم ٧٨ تاريخ انتشار٩٣/١٠/٨ نوت!آخرين مهلت رسيدگي...

سمستر دوم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس

 شماره نام پدر انگلیسی عمومی  ریاضیات مجزا  مطالعات اسلامی اساسات كمپيوتر برنامه نويسي ساختار دیتا   1  اختر محمد 55  57  63  73 ٤٢ 63 2  محمد تقی 100 95  86 63 ٨٩ 81  3  محمد حسین 90  100 73  89 ٩٥ 84 4 پیوند علی 100 100  82  84 ٩٤ 92 5 جمعه خان 66  57 67  56 غير حاضر غير حاضر 6 محمد ظاهر 68 97  65 60 ٨٢ 59 7 رمضان 82  88 90  91 ١٠٠ 76 8 عبدالمعروف 72 61  81  65 ٨١ 9  امان الله 83  70  60 غير حاضر  10  محمد علی 86 91 90  89 ٩٣ 93 11  غلام رسول 96  93  100  100 ١٠٠ 94  12  حسین 92 100 100  73 ٩٦ 89 13  محمد سالم 78  67  61  85 ٦٩ تاریخ نشر 1393/10/9  1393/10/15 1393/10/15  1393/10/20  ١٣٩٣/١٠/٢٧ ...

سمستر سوم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس

سمستر سوم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس...

سمستر چهارم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس

سمستر چهارم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس...

سمستر پنجم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس

سمستر پنجم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس...

سمستر ششم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس

سمستر ششم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس...

سمستر هفتم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس

سمستر هفتم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس...

سمستر هشتم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس

سمستر هشتم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس...

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی