0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

روزانه

کامپیوترساینس روزانه سمستر چهارم

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي کمپیوتر سیانس سمستر چهارم روزانه  ـ نیمسال دوم 1394   مضامین و نمرات کریدت سیستم عامل احصائیه و احتمالات مطالعات اسلامی شبکه2 ادبیات دری2 اساسات دیتابیس ۴ ۴ ۲ ۴ ۲ ۴ شماره تخلص نام پدر چانس ۱ برات زاده شاه محمود 93704030 ۶۴ ۹۳ ۶۵ ۶۷   ۶۸             ۲ قاری زاده اختر محمد 93704068 ۷۹ ۷۴ ۷۹ ۷۷ ۸۰ ۷۵             ۳ ستانکزی عبدالبصیر 93704032 ۸۳   ۷۳ ۹۰   ۹۲             ۶ قاسمی موسی...

سمستر دوم-روزانه-کامپیوتر ساینس

تذکر: آخرین مهلت ثبت اعتراضات سه روز بعد از اعلان نتایج می باشد.  شماره نام پدر  انگلیسی عمومی 2  اساسات كمپيوتر مطالعاتاسلامي  رياضيات مجزأ  برنامه نويسي  ساختار دیتا   1  شاه محمود  70  ٥٧  ٥٩  ٦٣  76 2  نعمت الله 66  ٥٧  ٧٧  ٥٨  ٨٣ 64 3  عبدالبصیر  84  ٨٤  ٧٣  ٨٥  ٩٣ 81 4  موسی خان 55  ٥٧  ٣٥  ٦٥  ٥٦ 51 5  محمد جریر 89  ٦٣  ٨٥  ١٠٠  ٧٦ 81 6  محمد صدیق 63  ٥٥  ٥٥ ٦٢ ٥٦ 59 7  محمد ابراهیم 57  ٧٥ ٦٦ 62 8  عبدالخلیل 57  ٦١  ٥٧ 64 9  محمد هاشم 55  ٦٧  ٦٠  ٨٥  ٦٠ 55 10  محمد افضل 92  ٥٥  ٥٥  ٣٨ 21 11  فیض محمد 74  ٨٢  ٦٠  ٦٦  ٦٦ 88 12  محمد انور 64  ٥٥  ٧٠ ٧٠  ٦١ 61 13  محمد...

سمستر سوم-روزانه-کامپیوتر ساینس

سمستر سوم-روزانه-کامپیوتر ساینس...

سمستر پنجم-روزانه-کامپیوتر ساینس

سمستر پنجم-روزانه-کامپیوتر ساینس...

سمستر ششم-روزانه-کامپیوتر ساینس

سمستر ششم-روزانه-کامپیوتر ساینس...

سمستر هفتم-روزانه-کامپیوتر ساینس

سمستر هفتم-روزانه-کامپیوتر ساینس...

سمستر هشتم-روزانه-کامپیوتر ساینس

سمستر هشتم-روزانه-کامپیوتر ساینس...

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی