0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

شبانه

کامپیوترساینس شبانه سمستر دوم

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي کمپیوتر سیانس سمستر دوم شبانه ـ نیمسال دوم 1394   مضامین و نمرات کریدت شبکه1 برنامه نویسی2 اساسات کمپیوتر2 ادبیات دری1 ریاضی2 انگلیسی تخصصی1 مجموع کریدت مجموع نمرات ۴ ۴ ۳ ۴ ۴ ۲ شماره تخلص نام پدر چانس ۲ محمد زی محمد عتیق   ۸۴ ۵۵ ۸۰ ۹۰ ۶۷ ۶۰     ۳ صمدی گل ولی   ۶۶ ۵۵ ۸۶ ۹۰ ۱۰۰ ۶۰     ۴ غریب دوست خلیل...

کامپیوترساینس شبانه سمستر چهارم

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي کمپیوتر سیانس سمستر چهارم شبانه  ـ نیمسال دوم 1394   مضامین و نمرات کریدت سیستم عامل احصائیه و احتمالات مطالعات اسلامی شبکه2 ادبیات دری2 اساسات دیتابیس مجموع کریدت ۴ ۴ ۲ ۴ ۲ ۴ شماره تخلص نام پدر چانس ۱ نوابی نعمت الله 93704031 ۸۰   ۹۵ ۹۷ ۱۰۰ ۷۳                 ۲ نوری خاکراه 93704004 ۵۵   ۷۵ ۵۷ ۸۰                   ۳ حیدری محمد افضل 93704088 ۶۴ ۷۳ ۷۶ ۶۵ ۷۵ ۵۵                 ۶ رضایی محمد علی...

کامپیوترساینس شبانه سمستر ششم

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي کمپیوتر سیانس سمستر ششم شبانه ـ نیمسال دوم 1394 مضامین و نمرات کریدت مطالعات اسلامی4 مدیریت I C T سیستم عامل شبکه نگارش علمی مدیریت دیتابیس شماره نام تخلص نام پدر چانس ۱ اسدالله سیرت محمد عیسی 92704004 ۷۸ ۷۷ ۸۱ ۸۸ ۸۱           ۲ انیل احمد امانیار میرویس 92704006 ۷۷ ۷۸ ۷۴ ۹۴ ۷۶           ۳ حارث نوری غلام...

سمستر دوم-شبانه-کامپیوتر ساینس

تذکر: آخرین مهلت ثبت اعتراضات سه روز بعد از اعلان نتایج می باشد.  شماره نام پدر  اساسات كمپيوتر  ساختار دیتا ثقافت إسلامي برنامه نويسي انگلیسی عمومی1 ریاضیات مجزا ١  محمد علي شاه  ٧٠  62 ٤٤ ٦٩ 65 55 ٢  عبدالعلي  ٦٤ 91 ٦٨ ٨٥ 66 63 ٣  نوروز علي  ٧٦  80 ٩٠ ٨٥ 80 73 ٤  غلام دستگير  ٦٠ 79 ٧٣ ٧٢ 64 64 ٥  شير باز  ٩٥  92 ٩٨ ٨٨ 91 82 ٦  محمد عيسي  ٦٦ 84 ٦٧ ٩١ 86 55 ٧  عبدالودود  ٦١  68 ٥٥ ٦٩ 68 35 ٨  علي داد  ٦٥  55 ٦١ ٥٥ 56 31 ٩  محمد صالح  ٩٢  98 ٩٦ ٩٥ 94 70  ١٠  محمد اكبر  ٥٧  72 ١٨ ٦١ 70 55 ١١  مير محمد...

سمستر سوم-شبانه-کامپیوتر ساینس

سمستر سوم-شبانه-کامپیوتر ساینس...

سمستر چهارم-شبانه-کامپیوتر ساینس

شماره      نام پدر       ثقافت سیستم های عامل دیتابیس شبكه ٢ انگليسي تخصصي احصائیه و احتمالات ١  ميرويس  ٤٥  ٦٠  ٥٥ ٥٨ ٧٠ غ ٢ زلمي  ٤٠  ٦٥  ٥٧ ٥٨ ٧٢ غ ٣  حاجي محمد عارف  ٨٠  ٨٧  ٦٢ ٨٣ ٩٠ ۸۸ ٤  عبدالواسع  ٦٥  ٨٤  ٨١ ٨٥ ٩٢ ۹۵ ٥  علي مدد  ٧٥  ٧٤  ٥٧ ٦٤ ٨٢ ۸۳ ٦  مير افغان  ٦١  ٦٧  ٥٥ ٤٠ ٦٩ ۱۹ ٧  حيدر  ٧٠  ٧٥  ٦٩ ٦٠ ٨٨ غ ٨  عبدالله  ٥٠  ٦٣  ٧١ ٦٨ ٧٠ غ ٩  احمد  ٥٠  ٦٠  ٥٨ ٦٦ ٧٠ غ ١٠  علي رضا  ٧٠  ٧٩  ٧٠ ٧٣ ٧٦ ۷۵ ١١  سلمان  ٥٠  ٦٣  ٥٥ ٥٦ ٦٩ ۳۱ ١٢  محمد رحيم  ٥٥  ٧٠  ٦٤ ٦٥ ٨٩ ۵۴ ١٣ حسين علي  ٥٥  ٧٠  ٥٧ ٥٦ ٧٠ ۱۵  ١٣٩٣/١٠/١٣  ١٣٩٣/١٠/١٣  ١٣٩٣/١٠/١٥  ١٣٩٣/١٠/٢١ ١٣٩٣/١٠/٢٧ 30/10/1393 سمستر چهارم-شبانه-کامپیوتر ساینس...

سمستر پنجم-شبانه-کامپیوتر ساینس

سمستر پنجم-شبانه-کامپیوتر ساینس...

سمستر ششم-شبانه-کامپیوتر ساینس

سمستر ششم-شبانه-کامپیوتر ساینس مؤسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي کمپیوتر سیانس سمستر ششم شبانه ـ نیمسال دوم 1394 مضامین و نمرات کریدت مطالعات اسلامی4 مدیریت I C T سیستم عامل شبکه نگارش علمی مدیریت دیتابیس شماره نام تخلص نام پدر چانس ۱ اسدالله سیرت محمد...

سمستر هفتم-شبانه-کامپیوتر ساینس

سمستر هفتم-شبانه-کامپیوتر ساینس...

سمستر هشتم-شبانه-کامپیوتر ساینس

سمستر هشتم-شبانه-کامپیوتر ساینس...

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی