0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

Uncategorized

کنفرانس علمی دانشکده کمپیوتر ساینس

 برگزاری کنفرانس علمی تحت عنوانی چگونگی ارایه و ساختن پریزنتشن ...

چهارمین دور جشن فراغت ۱۳۹۸

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال افتخار دارد که چهارمین دور جشن فراغت بیشتر از چهار صد تن محصلین را از دانشکده های مختلف جشن میگیرد    ...

شماره نام پدر حقوق مدنی2 1 عبدالرووف 95 2 گل محمد 70 3 محمد کبیر 95 4 محمد حنیف 67 5 سید مصطفی61 6 مسعود الله م 7 محمد یاسین100 8 محمد جان 55 9 عبدالحمید 28 10 عبدالاحد 100 11...

نام پدر_انگليسي عمومي ١.شاه محمود ٧٠ ٢.نعمت الله ٦٦ ٣.عبدالبصير ٨٤ ٤.موسي خان ٣٨ ٥.محمد جرير ٨٩ ٦.محمد صديق ٦٣ ٧.محمد ابراهيم ٥٧ ٨.عبدالخليل ٥٧ ٩.محمد هاشم ٥٥ ١٠.محمد افضل٩٢ ١١.فيض محمد٧٤ ١٢.محمد أنور ٦٤ ١٣.محمد حسين ٤٩ ١٤.محمد بأقر ٩٥ ١٥.محمد عمار ٨٩ ١٦.زلمي ٤٠ ١٧.محمد...

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی