0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

اعلام بست های کادری دانشکده اقتصاد


موسسه تحصیلات عالی استقلال بست های ذیل را به اعلان میگذارد؛
ریاست دانشکده اقتصاد    ۱ بست
کادر علمی دانشکده اقتصاد   ۲ بست

اساتید قراردادی دانشکده کمپیوترساینس در مضامین ذیل؛
شبکه بی‌سیم، شبکه پیشرفته و شبکه ۳

:شرایط استخدام
داشتن سند تحصیلی ماستری و یا دکتری تایید شده وزارت تحصیلات عالی افغانستان
داشتن حداقل دو سال تجربه تدریس در موسسات تحصیلات عالی و پوهنتون ها
تکمیل حداقل ۸۰ % نمره در دوره ماستری
(آشنایی با برنامه‌های کمپیوتر (حداقل آفیس
آشنایی با زبان انگلیسی
واجدین شرایط میتوانند سی وی یا خلص سوانح خویش را به ایمیل آدرس ذیل ارسال یا به معاونت علمی و تدریسی این دانشگاه تسلیم نمایند

azizmassomy@isteqlal.edu.af
برای معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل به تماس شوید
۰۷۸۲۳۸۰۹۹۵

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی